Algemene voorwaarden

VAN ORPHEUS MUZIEK BV, GEVESTIGD TE EINDHOVEN, MEDE HANDELENDE
ONDER DE NAAM “VAN HOORN PIANO’S – VLEUGELS”.

ARTIKEL 1; TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten, daaronder in ieder geval begrepen de levering van goederen en het verrichten van diensten, hierna te noemen de opdracht, door Orpheus Muziek BV, hierna te noemen Orpheus.
  Aan de algemene voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Orpheus. Bij twijfel of discussie prevaleren de algemene voorwaarden van Orpheus.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten, daaronder in ieder geval begrepen de levering van goederen en het verrichten van diensten, hierna te noemen de opdracht, door Orpheus Muziek BV, hierna te noemen Orpheus.Aan de algemene voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Orpheus. Bij twijfel of discussie prevaleren de algemene voorwaarden van Orpheus.
 3. De wederpartij die reeds client is bij Orpheus wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere opdrachten van Orpheus in te stemmen
 4. Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan overeenkomsten, offertes en aanbiedingen strekkende tot:
  • de verkoop en handel van muziekinstrumenten en aanverwante zaken,
  • de verhuur van muziekinstrumenten en aanverwante zaken,
  • de reparatie van muziekinstrumenten en aanverwante zaken, alsmede alle leveringen en/of diensten welke uit het bovenstaande voortvloeien dan wel daarmede verband houden;
  • het geven van muzieklessen ;
  • educatie en stimulans van pianoliefhebbers;

  alles in de ruimste zin des woords.

 5. Orpheus streeft er naar aan de wederpartij een afschrift van haar algemene voorwaarden te doen toekomen. Zij is te allen tijde bereid de wederpartij een afschrift van haar algemene voorwaarden te doen toekomen, indien deze hierom verzoekt.

ARTIKEL 2; OFFERTES

 1. Alle door Orpheus gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; zij kunnen onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij nog door Orpheus worden herroepen. Alle prijzen genoemd op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 2. Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes van Orpheus geldig gedurende een periode van dertig dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien een offerte door Orpheus schriftelijk wordt bevestigd en de wederpartij binnen veertien dagen na dagtekening geen bezwaren hieromtrent aan Orpheus kenbaar heeft gemaakt is de opdrachtbevestiging van Orpheus voor beiden bindend. Onder een opdrachtbevestiging wordt mede verstaan een schriftelijke bevestiging door Orpheus van hetgeen tussen beide is besproken en mondeling is overeengekomen

ARTIKEL 3; AANVANG, OPSCHORTING EN EINDE VAN DE OPDRACHT.

 1. De opdracht komt tot stand op het moment dat de wederpartij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging door Orpheus of de wederpratij een opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
  Het bewijs van de totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen eveneens op een andere wijze worden bewezen.
 2. Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan wel Orpheus goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is Orpheus gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Orpheus krachtens de wet of deze algemene voorwaarden toekomende rechten.
 3. Indien de wederpartij een opdracht van Orpheus slechts met inachtneming van een opzegtermijn kan doen eindigen, dient deze opzegging schriftelijk te geschieden (met inachtneming van die opzegtermijn) door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.
 4. Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde , kan Orpheus, zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst ontbinden.
  • ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is;
  • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
  • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
  • op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd.
  • ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoop of liquideert.

  Orpheus heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 4; UITVOERING OPDRACHT

 1. De opdracht wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen Orpheus en de wederpartij, echter de wijze waarop de opdracht tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door Orpheus. Hieronder is in ieder geval begrepen de wijze van uitvoering van de muzieklessen. De wederpartij is gehouden alle bescheiden en materialen, welke Orpheus nodig heeft teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren, aan Orpheus ter beschikking te stellen alsmede haar daartoe alle nodige inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen, indien Orpheus hierom verzoekt, zonder dat hiervoor kosten door de wederpartij in rekening kunnen worden gebracht.
  Indien Orpheus dit wenst en zij dit voor een goede uitvoering van de opdracht van belang acht, is de wederpartij en/of haar of zijn medewerkers verplicht met Orpheus in dezen te overleggen en haar hierbij alle medewerking te verlenen.
 2. Orpheus heeft het recht om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van of zich te laten bijstaan door derden, zonder de wederpartij hiertoe in te lichten en zonder dat de wederpartij hiertegen bezwaren kan inbrengen, een en ander met inachtneming van de redelijkheid.
 3. Orpheus spant zich ervoor in de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een opdracht uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 4. Orpheus is slechts gehouden aan een annulering of wijziging van de opdracht indien deze schriftelijk aan haar is bevestigd en door haar is aanvaard.
 5. Orpheus behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de opdracht aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de opdracht op te zeggen of te (laten) ontbinden.
 6. Ingeval van een gebrek in de opdracht heeft Orpheus het recht dit binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder deswege schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de opdracht op te zeggen of te (laten) ontbinden, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.
 7. De opdracht wordt door Orpheus uitgevoerd tijdens de normale openingstijden, zijnde in de regel van maandagmiddag tot en met zaterdag, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 5; PRIJS EN PRIJSAANPASSING

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 2. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van offerte en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, kan Orpheus de
  aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig verhogen.
 3. Een wederpartij, zijnde consument of een daarmede gelijk te stellen natuurlijk persoon handelende in de uitoefening handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal ingeval van een prijsverhoging als gevolg van een stijging van de kostprijzen gedurende drie maanden na de totstandkoming van de opdracht, bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden, indien althans deze prijsverhoging 10% of meer bedraagt.
 4. Indien voor wat de reparatie van muziekinstrumenten en aanverwante zaken tussen Orpheus en de wederpartij geen prijs voor de opdracht is afgesproken worden de door Orpheus verrichte werkzaamheden berekend tegen een basis uurtarief. De hoogte van dit uurtarief wordt de wederpartij op diens verzoek medegedeeld.
 5. Indien Orpheus extra werkzaamheden dient te verrichten als gevolg van onvolledigheden of fouten in de aangeleverde opdracht, zelf aanvullende gegevens dient te achterhalen dan wel de wederpartij ingrijpende wijzigingen tijdens of na voltooiing van de opdracht verlangt, een en ander te wijten aan en/of voor risico van de wederpartij, heeft Orpheus het recht de kosten hiervan aan de wederpartij door te berekenen conform het daarvoor van toepassing zijnde uurtarief.
 6. Orpheus heeft het recht te bedingen dat de wederpartij alvorens de opdracht wordt uitgevoerd aan Orpheus een voorschot betaalt. De hoogte hiervan wordt bepaald door Orpheus met inachtneming van de redelijkheid.
 7. Alle door Orpheus gehanteerde prijzen zijn gesteld in Nederlandse valuta, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6; BETALINGEN

 1. Alle betalingen dienen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden:
  1. voor wat de verkoop van zaken betreft: a contant bij het sluiten van de koopovereenkomst dan wel uiterlijk bij de aflevering van de zaak;
  2. voor wat de reparatie van zaken betreft a contant bij aflevering van de gerepareerde zaak
  3. voor wat de verhuur van zaken betreft zoals (schriftelijk) vooraf is overeengekomen;
  4. voor wat het geven van lessen betreft zoals (schriftelijk) vooraf is overeengekomen.
 2. Indien tussen partijen is overeengekomen dat betaling geschiedt aan de hand van een factuur, geschiedt deze betaling binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder enig recht van de wederpartij op korting of verrekening en wel ten kantore van Orpheus dan wel door storting op een banrekeningnummer van Orpheus.Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de openstaande facturen worden afgeboekt.Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en), daaronder begrepen die van de raadsman of adviseur van Orpheus, gefixeerd op 15% van het te betalen bedrag met een minimum van € 200,– zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Indien de wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van faillisement, aanvrage van surseance van betaling, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatelestelling, is al hetgeen Orpheus van de wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht de meerdere schade te vorderen.

ARTIKEL 7; AFLEVERING/LEVERTIJD

 1. De aflevering geschiedt aan (het adres van) de wederpartij altijd op de begane grond en zonder verticaal transport/bewegingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Orpheus mag het haar door de wederpartij gegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres is medegedeeld.
 2. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken aan de wederpartij zijn overhandigd dan wel het door de wederpartij opgegeven adres bereiken. Indien de wederpartij zelf voor het transport van de zaken zal zorgdragen, doet zij dit geheel op eigen risico en op eigen kosten en zal de aflevering worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van feitelijke afgifte door Orpheus van de zaken.
 3. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken geheel voor risico van de wederpartij.
 4. Een overeengekomen levertijd is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geen fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Oprheus derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld.

ARTIKEL 8; SCHULDEISERSVERZUIM

 1. Indien de wederpartij niet voor het verstrijken van de leveringstermijn de zaken afneemt en/of de wederpartij de zaken weigert, kan Orpheus de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder het begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan de wederpartij zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. Van deze inbewaringstelling dient onverwijld, onder inzending van de factuur terzake van de aflevering, aan de wederpartij schriftelijk kennis te worden gegeven.
 2. Alle door Orpheus terzake het in bewaring stellen van de goederen gemaakt en te maken kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 9; EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Orpheus behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde of nog af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Orpheus in het kader van dergelijke overeenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van Orpheus geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Orpheus tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan deze geleverde zaken in eigendom over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Orpheus te bewaren.
 4. Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Orpheus tekortschiet of Orpheus goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen zal tekortschieten alsmede in gevallen als bedoeld in artikel 3 lid, is Orpheus gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde of verhuurde zaken terug te nemen. Hierbij verleent de wederpartij Orpheus toestemming om de betreffende zaken in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de betreffende zaken zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.

ARTIKEL 10; INRUILINSTRUMENTEN

 1. Indien door Orpheus op een door haar aan de wederpartij verkocht en geleverd muziekinstrument een muziekinstrument wordt ingeruild dient dit instrument op de datum van de feitelijke inruil in dezelfde staat te verkeren als op het moment van het aangaan van de overeenkomst, welke onder meer strekte tot inruil van dat instrument. Een overeengekomen inruilprijs is altijd vrijblijvend en wordt eerst bindend als na controle, Orpheus constateert dat een inruilinstrument in technisch goede staat verkeert en meubel geen verkleuringen en beschadigingen heeft
 2. Indien het ingeruilde instrument op de datum van de feitelijke inruil gebreken vertoont, welke bij het sluiten van de hierboven in lid 1 van dit artikel vermelde overeenkomst niet aanwezig waren, heeft Orpheus het recht, afhankelijke van de concrete situatie, de inruil te weigeren dan wel de kosten van herstel in mindering te brengen op overeengekomen inruilprijs van het gebruikte instrument.

ARTIKEL 11; GARANTIE

Op producten die met korting zijn gekocht is geen garantie van toepassing.

 1. Orpheus verleent op de door haar verkochte en geleverde zaken slechts garantie, indien en voorzover de wederpartij de aankoopnota van de verkochte en geleverde zaak aan Orpheus kan tonen en deze garantie eveneens door de leveranties/producent van die zaken aan Orpheus is verstrekt alsmede indien en voorzover sprake is van fabrieksgarantie.
  Deze garantie strekt nimmer verder dan tot de verplichtingen tot welke de leverancier jegens Orpheus terzake deze leveranties is gehouden. De door Orpheus aan de wederpartij verstrekte garantie kent een maximale duur van een (1) jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In afwijking van het bovenstaande verleent Orpheus op door haar verkochte en geleverde piano’s en vleugels een garantie van nader door Orpheus te bepalen aantal jaren, een en ander conform het bepaalde in het garantiecertificaat van de Nederlands(ch)e Piano- en Muziekinstrumentenbond.
 3. Orpheus verleent terzake door haar verrichte reparaties een garantie van drie maanden op de door haar verrichte werkzaamheden.
 4. De door Orpheus verstrekte garantie vervalt indien en voorzover Orpheus te dezer zake geen gebruik kan maken van de garantiebepalingen, zoals deze hem door diens leverancier zijn verstrekt.
 5. Garantie-aanspraken omvatten slechts het herstellen of het vervangen van de desbetreffende zaken, met dien verstande dat vervanging eerst kan worden gevorderd nadat herstel is gedoogd dan wel de wederpartij aantoont dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat gebreken vervanging rechtvaardigen.
 6. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien bij het gebruik van de zaak de voorschriften niet zijn opgevolgd of
  indien de zaak voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt, op onoordeelkundige wijze behandeld, gebruikt of onderhouden dan wel, ingeval van reparatie, deze niet door Orpheus is uitgevoerd.
 7. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt is Orpheus als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar garantieverplichtingen.

ARTIKEL 12; ZORGPLICHT

 1. De wederpartij in haar kwaliteit als huurder is verplicht als een goed huurder voor het gehuurde, overeenkomstig de bestemming welke daaraan bij de huurovereenkomst is gegeven of volgens die welke, bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent, naargelang de omstandigheden verondersteld wordt, zorg te dragen, een en ander conform de aanwijzingen van Orpheus en zoals naar de eisen van redelijkheid en billijkheid van haar mag worden verwacht.

ARTIKEL 13; RECLAMES

 1. De wederpartij is verplicht de afgeleverde zaken terstond bij aflevering te controleren op tekorten en beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren direct na de mededeling dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
 2. Reclames terzake de opdracht dienen schriftelijk aan Orpheus kenbaar te worden gemaakt binnen veertien dagen na voltooiing van de opdracht waarover de wederpartij reclameert.
  Reclames terzake de opdracht schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.
 3. Reclames terzake het factuurbedrag dienen binnen veertien dagen na verzending van betreffende factuur aan Orpheus kenbaar te worden gemaakt.

ARTIKEL 14; AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Orpheus voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt zijn door dan wel rechtstreeks verband houden met een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is te allen tijde beperkt tot 100% van het netto factuurbedrag per opdracht, tenzij ingeval van opzet of grove schuld van Orpheus.
 2. Orpheus is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte schade en kosten welke op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
 3. Orpheus is nimmer aansprakelijk voor schade, die de wederpartij lijdt als gevolg van handelingen van uitvoerders, leraren, leveranciers of derden, waarvan hij gebruik maakt bij uitvoering van de opdracht.
 4. Orpheus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de opdracht dient te zijn uitgevoerd.
 5. Orpheus is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of enige schade aan bescheiden, materialen of andere zaken van de wederpartij, hetwelk Orpheus in het kader van de uitvoering van de opdracht onder zich heeft. De wederpartij is verplicht dergelijke goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 6. Orpheus is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, verlies of tenietgaan van bescheiden, materialen of zaken tijdens vervoer of verzending per post of anderszins alsmede voor een late ontvangst.

ARTIKEL 16; OVERMACHT

 1. Indien Orpheus haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak, daaronder begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van Orpheus of binnen de onderneming van een derde van wiens diensten Orpheus bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Orpheus weer in staat is de opdracht op de overeengekomen wijze uit te voeren.
 2. Indien Orpheus binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, hebben zowel Orpheus als de wederpartij het recht tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Orpheus jegens de wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.
 3. Indien Orpheus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Orpheus gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 17; RETENTIERECHT

 1. Orpheus is gerechtigd om de afgifte van zaken, daaronder begrepen muziekinstrumenten welke door de wederpartij aan Orpheus ter reparatie zijn aangeboden, materialen en andere zaken van de wederpartij of derden uit hoofde van de opdracht op te schorten tot op het moment dat alle betalingen aan Orpheus zijn geschied.

ARTIKEL 19; TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle overeenkomsten tussen Orpheus en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is bepaald.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de daartoe bevoegde rechter uit het arrondissement ‘s-Hertogenbosch

 

Son, december 1997

Orpheus Muziek B.V.,

Ekkersrijt 6034

5692 GA Son

tel: 0499 47 45 45

KvK: 17.097747

Ga terug naar home